9/10 người trả lời sai câu hỏi đơn giản: Oxy có khối lượng lớn hơn không khí hay nhỏ hơn?

Dù là kiến thức khoa học cơ bản, nhưng nhiều người vẫn gặp những hiểu lầm về sự khác biệt giữa oxy và không khí.